ขับสบายไร้กังวล เปลี่ยนฟรี 60 วัน ตลอดอายุการใช้งาน ไม่จำกัดระยะทาง

ขับสบายไร้กังวล เปลี่ยนฟรี 60 วัน ตลอดอายุการใช้งาน ไม่จำกัดระยะทาง
 •  

นโยบายการรับประกันยางรถยนต์ 60 วัน เปลี่ยนฟรี

นโยบายการรับประกันยางรถยนต์ บาด บวม แตก ตํา 60 วัน เปลี่ยนฟรี สําหรับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์โตโยไทร์, นิตโตะไทร์และ นันกังไทร์ มีเงื่อนไขและข้อปฏิบัติดังนี้

 1. บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จํากัด จะรับประกันผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อ โตโยไทร์, นิตโตะไทร์ และนันกังไทร์ เฉพาะที่บริษัทฯนําเข้ามาจากต่างประเทศ ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการ รับประกันนี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงการรับประกันอื่นใดนอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าบริการอันเกิดขึ้นจากการถอด ใส่ ค่าสูญเสียเวลา ค่าสูญเสียอันเนื่องจากการไม่ได้ใช้รถยนต์ ค่าความไม่สะดวกและผลจากการเสียหายอื่นตามที่ กฎหมายอนุญาต
 2. เมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อ โตโยไทร์ หรือนิตโตะไทร์ หรือนันกังไทร์ทุกรุ่น ทุกขนาด จํานวน 4 เส้น ต่อรถ 1 คัน ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน ที่ตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์อย่างเป็นทางการ ของ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์ เชียล จํากัด ทางบริษัทฯ จะมอบสิทธิ์การรับประกันยางชํารุดภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน และ ใบรับประกัน (Warranty Card) และสิ้นสุดหรือหมดอายุการรับประกันตามวันที่ที่ได้ระบุไว้ในใบรับประกัน (Warranty Card)
 3. การรับประกันยางชํารุด 60 วัน ครอบคลุมยางชํารุดทั้งที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือเกิดจากการผลิต เช่น ยางโดนของมีคม บาดหรือตํา* แก้มยางบวมจากการกระแทก ตกหลุมอย่างแรง เบียดฟุตบาธ ยางปริแตก เป็นต้น แต่การรับประกันฯนี้ ไม่ครอบคลุมความเสียหายของกระทะล้อ ล้อแม็กซ์ หรือ อะไหล่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ และ ไม่ครอบคลุมถึง อุบัติเหตุ ความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการบาดเจ็บของผู้ใช้สินค้า ดังกล่าว หมายเหตุ * กรณียางถูกของมีคมบาดตําและสามารถปะซ่อมได้ จะไม่เข้าข่ายการรับประกันนี้ โดยผู้ใช้จะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม แต่ในกรณี บาดแผลใหญ่จนไม่สามารถทําการปะหรือ ซ่อมแซมได้ ทางบริษัทฯ จะทําการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในนโยบายการรับประกันนี้
 4. บริษัทฯ จะเปลี่ยนยางให้สูงสุด 4 เส้น ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน ภายในระยะเวลาการรับประกันยางชํารุด 60 วัน
 5. การขอรับการชดเชยยางในการรับประกันนี้ ผู้ขอรับประกันจะต้องนํายางที่ชํารุดเสียหายมาแสดงและส่งมอบต่อ ร้านค้าที่ซื้อยางเพื่อส่งคืนให้กับ ทางบริษัทฯ และต้องแนบใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับประกันฯ เพื่อการตรวจสอบ ข้อมูลยาง (ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด/DOT) และข้อมูลรถ ยี่ห้อ – รุ่นรถ / ทะเบียนรถ) จะต้องตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ใน ใบเสร็จรับเงิน และใบรับประกันฯ หากข้อมูลในใบรับประกันไม่ตรงกัน หรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการรับประกัน เช่น ยางเสียหายจนไม่ สามารถดูเลข DOT หรือ วันเดือนปี ที่ผลิตยางได้ เป็นต้น
 6. การเปลี่ยนยางเส้นใหม่ บริษัทฯ จะเปลี่ยนยาง ยี่ห้อ รุ่น และ ขนาด เดียวกัน กับยางเดิมที่ชํารุด ยกเว้น กรณีไม่มี ยางรุ่น ยี่ห้อ และ ขนาดเดิม ทางบริษัทฯ จะชดเชยยาง ยี่ห้อ หรือ รุ่นอื่นทดแทน และ หากยางใหม่ที่ชดเชย มีราคา สูงกว่า ผู้ขอรับประกันจะต้องชําระเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้น โดยคิดคํานวณจากราคา ณ วันที่เปลี่ยนยางใหม่ กรณียาง ชํารุด และมีการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ ระยะการรับประกัน 60 วัน ยังคงนับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
 7. การเปลี่ยนยางเส้นใหม่ ไม่รวมถึงค่าบริการถอดและใส่ล้อ รวมถึงค่าบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และเติมลมยาง ไนโตรเจน
 8. ยางชํารุดที่ได้รับการรับการพิจารณาชดเชย จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จํากัด และ ผู้ขอรับประกันจะไม่สามารถเรียกร้องขอรับคืนได้
 9. การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมในกรณี ดังนี้
  9.1 ความพึงพอใจในสินค้า เช่น เสียงของยาง ความแข็งกระด้างหรือนุ่มนวลของยาง
  9.2 ขนาดยาง รุ่นยาง ไม่ตรงกับการใช้งาน หรือ ไม่เหมาะสมกับตัวรถ
  9.3 การใช้งานที่ผิดประเภท หรือใช้เพื่อการแข่งขัน ยางที่ถูกซุ้มล้อบาด ยางชํารุดเนื่องจากการถอด ใส่ หรือ การประกอบกระทะล้อ
  9.4 ผู้ซื้อไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์การรับประกันยางรถยนต์ บาด บวม แตก ตํา 60 วัน เปลี่ยนฟรี ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ รวมถึงกรณี ใบรับประกันชํารุดหรือสูญหาย
  9.5 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองจากผู้ซื้อรายเดิม 10. ยางรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อ โตโยไทร์ หรือนิตโตะไทร์ หรือนันกังไทร์ ที่เป็นยาง ติดรถใหม่ [Original Equipment] และ/ หรือ เป็นยางนําเข้ามาจากต่างประเทศโดยผู้นําเข้ารายอื่น ๆ ที่มิใช่ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จํากัด จะไม่ได้รับการรับประกันฯ ตามนโยบายฉบับนี้
 10. กรณียางชํารุดและผู้ขอรับประกันได้เปลี่ยนยางเส้นใหม่แล้ว ผู้ขอรับประกัน จะต้องนําส่งยางที่ชํารุดมาให้ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จํากัด ตรวจสอบ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายการรับประกันนี้
 11. ผู้ขอรับประกัน เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งยางชํารุดมาให้ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จํากัด และเป็นผู้ รับภาระค่าขนส่ง โดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ในระหว่างการขนส่ง
 12. ผลของการพิจารณาให้การชดเชยยางรถยนต์ที่ชํารุดเสียหาย ให้ถือเอาการพิจารณาของผู้แทนที่ได้รับการ แต่งตั้งจาก บริษัท โตโยไทร์แอนด์รับเบอร์ จํากัด หรือ บริษัท นันกัง รับเบอร์ไทร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็นที่สิ้นสุด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินค่ายางที่ได้ทําการชดเชยไปแล้วกลับคืน
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทําการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้ ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบยางที่ชํารุด ดังกล่าว และพบว่า การชํารุดของยางที่ขอรับประกันเกิดจากความตั้งใจ หรือ จงใจจากผู้ใช้งาน หรือตัวแทนจําหน่ายให้ เกิดความเสียหายดังกล่าว
 14. ผู้ขอรับประกัน จะต้องลงทะเบียนการรับประกันตามที่บริษัทฯกําหนด ให้ครบถ้วนและถูกต้องตาม ความเป็นจริง มิฉะนั้น การรับประกัน จะเป็นโมฆะ และ ไม่มีผลบังคับใช้
 15. ทางบริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎหมายหากทําการตรวจสอบและพบว่าผู้ขอการรับประกัน และ/หรือร้านค้า และ/หรือ ตัวแทนจําหน่าย ได้ทําการทุจริตเพื่อให้ทางบริษัทฯ เกิดความเสียหายจากนโยบายการรับประกันดังกล่าว
 16. บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการ รับประกันฯนี้ ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •  

 

About us

The history of Nankang Tire began in the year of 1960 by the first production of tires. Nankang Tire with a history of 50 years is now preparing for a new dynamic beginning to become a global company.

Newsletter